Tag Archives: คำพระ

ทำบุญเพื่อลดความเห็นแก่ตัว

admin no comments

ทำบุญเพื่อลดความเห็นแก่ตัว “การทำบุญที่แท้ ก็เพื่อลดความเห็นแก่ตัว อย่าให้เป็นการทำบุญเพื่อจะเพิ่มความเห็นแก่ตัว ทำบุญเอาหน้า ทำบุญแลกเอาสวรรค์ ทำบุญอย่างนี้ มันเพิ่มความเห็นแก่ตัว” คอลัมน์ คำพระ พุทธทาส

สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ

admin no comments

สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ “การดูด้วยตา ฟังด้วยหู ดมด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น สัมผัสทางผิวหนัง การรู้สึกด้วยจิตใจนี่ จะต้องมีสติมาทันเวลาที่มีการกระทบ จะได้ไม่ต้องไป หลงรัก หลงเกลียด ให้เป็นทุกข์” คอลัมน์ คำพระ พุทธทาส

รู้คุณและตอบแทนคุณ

admin no comments

คําว่า กตัญญู แปลว่า รู้คุณ รู้อย่างไรจึงจะเรียกว่ารู้คุณ ในทางปฏิบัตินั้นท่านหมายถึงการหาความดีหรือความสำคัญของคนหรือวัตถุนั้นให้พบ ว่าบุคคลหรือสิ่งนั้นมีความสำคัญหรือดีอย่างไร และที่ว่าดีนั้นดีต่อใคร ดีต่อตัวเราดีต่อคนอื่นหรือดีต่อส่วนรวม มากน้อยแค่ไหน เพียงไร เมื่อได้พิจารณาด้วยปัญญาเห็นถ่องแท้แน่แล้วว่า บุคคลหรือสิ่งนั้นๆ มีคุณต่อเราท่านให้จดจำจารึกไว้ในดวงใจ ต่อไปวิธีหาก็มีจุดที่จะหาอยู่หลายจุดคือ 1.หาความดีในคน 2.หาความดีในวัตถุ 3.หาความดีในหน้าที่ 4.หาความดีในศัตรู หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กตัญญูต่อคน กตัญญูต่อวัตถุ กตัญญูต่อหน้าที่ และกตัญญูต่อศัตรู ประการที่ 1 กตัญญูต่อคน เบื้องต้นจะต้องกตัญญูต่อตัวเองก่อน การกตัญญูต่อตัวเองนั้น คือการปฏิบัติตามหลักธรรม โดยการทำงานในหน้าที่ของตนซึ่งมีอยู่ 2 อย่าง คือ 1.ทำให้ตัวเอง 2.ทำให้คนอื่น โดยยึดหลักทำดีให้ดี คือทำดีในงานทุกอย่างและให้ดีแก่คนทุกคน โดยทั่วไปแล้วคนเราอยากรับแต่สิ่งที่ดีๆ จากคนอื่น แต่เวลาเป็นผู้ให้ชอบให้ร้ายแก่คนอื่น นอกจากกตัญญูต่อตัวเองแล้ว ในทางพระพุทธศาสนาท่านจัดบุคคลที่จะต้องรู้คุณและตอบแทนคุณต่อกันไว้ 4 คู่ คือ 1.บิดามารดากับบุตรธิดา 2.ครูอาจารย์กับศิษย์ 3.พระราชากับพสกนิกร 4.พระศาสดากับศาสนิก

แนะนำเว็บไซต์

เห็นเขาบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดี